fitnes

Do zadań Promocji Zdrowia należy:

 • opracowywanie i realizowanie lokalnych programów prozdrowotnych;
 • koordynowanie i współrealizowanie programów i akcji o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim – opracowywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów i innych działań prozdrowotnych;
 • monitorowanie i ocenianie interwencji programowych i nieprogramowych podejmowanych przez Powiatową Stację oraz podległe placówki;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz zainteresowanym osobom;
 • współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi komórkami Powiatowej Stacji;

 

 

 

 1. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

 2. Program profilaktyki chorób dietozależnych „Trzymaj Formę!”

 3. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych – Projekt KKIK/68

 4. Program przedszkolnej edukacji antytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 5. Program szkolnej edukacji antytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

 6. Program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” (edukacja antytytoniowa dla klas starszych)

 7. Program „ARS, czyli jak dbać o miłość” dotyczący profilaktyki uzależnień

 8. Program „Moje dziecko idzie do szkoły”

 9. Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

 10. Program „Różowa wstążeczka” nt. profilaktyki raka piersi

 11. „Radosny uśmiech radosna przyszłość” – profilaktyka próchnicy u dzieci

 12. „Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży” – profilaktyka chorób odkleszczowych

 13. Program przedszkolny „Dbam o swoje zdrowie”

 14. Program „Pierwszy dzwonek” dotyczący profilaktyki meningokokowej

 1. Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa
 2. Letnia Szkoła Bezpieczeństwa
 3. Światowy Dzień Zdrowia
 4. Światowy Dzień bez Papierosa
 5. Światowy Dzień Rzucania Palenia
 6. Profilaktyka dopalaczy
 7. Profilaktyka chorób przenoszonych przez krew
 8. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
 9. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – działania lokalne
 10. Profilaktyka wszawicy
 11. Promowanie szczepień ochronnych
 12. Promowanie zdrowego stylu życia