new1

Do zadań Epidemiologii należy:

  • kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
  • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych;
  • nadzór sanitarny nad nosicielami zarazków schorzeń jelitowych;
  • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
  • planowanie zapotrzebowania na szczepionki w oparciu o obowiązujący kalendarz szczepień i ich dystrybucja do podmiotów leczniczych oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych;
  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń zakładowych, sterylizacji i dezynfekcji;
  • opracowanie „Planu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu hajnowskiego w sytuacjach kryzysowych” i jego stała aktualizacja;
  • współudział z nadzorem zapobiegawczym w wydawaniu opinii stwierdzającej spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;