KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl, telefon (85) 873 31 24 lub na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce  Piłsudskiego 10 17-200 Hajnówka.
 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
 • warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce i wynika z przepisów prawa;
 • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce.
 1. Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.