new2

Do zadań Higieny Komunalnej należy:

  • nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody w urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia;
  • nadzór nad obiektami sportowo – rekreacyjnymi (baseny, miejsca wykorzystywane do kąpieli) w zakresie jakości wody i bezpiecznych warunków do kąpieli;
  • pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych;
  • kontrola przestrzegania przepisów prawnych i wymagań higienicznych w obiektach użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług;
  • nadzór nad warunkami ekshumacji zwłok, wydawania zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok;
  • opiniowanie warunków sanitarnych dotyczących organizowania imprez masowych;
  • ocena higieniczna materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą do spożycia do budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.

 

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach


Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun.

 

LEGIONELOZA – INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok